2017 Vashon Strawberry Festival, 2017 Vashon Strawberry Festival